DE GRA AI 148 NONESC che GARANTËSC FURMAZION Y MAIË

Y DE GRA a chësta grupes/istituzions PER LA AZIONS D'AIUT!

N gran rengraziament a

abbe floribert, zënza te ne ëssa dut chësc nia scumencià, per ti sustëni y aiut

ALFREd, MARTINAEUGEN y EDGAR per avëi scumencià l'atività de help goma

regina per nes avëi purtà ala maison amani

Hansjörg, samuel, Franz, Valentin, Peter y Christian per vester stac a Goma
a mëter a ji l mplant fotovoltaich